KURS UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1kV

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie, zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV.

W cenie szkolenia gwarantujemy wszystkie materiały niezbędne do nauki.

CZAS TRWANIA:

20 godzin

UZYSKANY DOKUMENT:

ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN ORAZ CERTYFIKAT