TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

OPIS KIERUNKU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane, w związku z czym mamy coraz większe zapotrzebowanie na kompetentnych księgowych. Każda firma potrzebuje zespołu, który będzie w stanie rozliczyć przychody i rozchody. Z tego względu niezwykle potrzebne są osoby z umiejętnościami w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. Odpowiedzią na zapotrzebowanie będzie tu technik rachunkowości, osoba, która prowadzi analizy finansowe, korzysta z księgowych programów komputerowych i prowadzi rejestr transakcji finansowych.

Absolwent tego kierunku może otworzyć w Polsce własny biznes, ponieważ posiada dyplom technika rachunkowości wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Technik rachunkowości potrafi:

 • prowadzić rachunkowość w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzać dokumentację pracowniczą, rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • dokonywać rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • rozliczać należne składki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzić analizę finansową i oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowania,
 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, stosować narzędzia rachunkowości,

Absolwent tego kierunku może zatrudniać się w instytucjach finansowych, jednostkach organizacyjnych takich jak przedsiębiorstwa czy organizacje gospodarcze, w organizacjach pozarządowych, biurach rachunkowych, kancelariach doradczych i audytorskich.

 

zawód: technik rachunkowości 431103
kwalifikacje: A.36.Prowadzenie rachunkowości
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

ZAOCZNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI