HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIS KIERUNKU

Higienistka stomatologiczna to osoba, którą zapewne wszyscy znają ze szkoły. Jest to osoba, która pod lekarskim nadzorem prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Jej zadaniem i podstawową umiejętnością jest określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów, a także profilaktyki ortodontycznej, onkologicznej, periodontologicznej i stomatologicznej.

Zawód ten wykonywany jest w Polsce od lat, ale dopiero od 2011 roku wydano rozporządzenie, według którego w każdym gabinecie dentystycznym powinna być zatrudniona higienistka lub asystentka stomatologiczna (uprawnienia higienistki są szersze). Zadaniem tej osoby jest instruować innych o tym, jak powinni dbać o higienę jamy ustnej.

Higienistka powinna wykazywać się dalece idącą empatią oraz cierpliwością. Musi być komunikatywna oraz opanowana, lubić pracę z ludźmi. Musi mieć również podstawowe umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest to kierunek nie tylko przyszłościowy, ale ma również zasięg międzynarodowy. Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć pracę poza granicami Polski, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nimi. Uzyskany dyplom zawodowy na poziomie technika wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i uprawnia do wykonywania zawodu.

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna potrafi:

 • prowadzić edukację prozdrowotną wśród dzieci i młodzież w zakresie higieny stomatologicznej (pogadanki w przedszkolach i szkołach, sprawdzanie czystości),
 • asystować w trakcie zabiegów ortodontycznych,
 • wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze (np. piaskowanie, lakowanie, lakierowanie, polerowanie czy skaling zębów) na zlecenie i pod nadzorem lekarza stomatologa,
 • asystować w trakcie zabiegów stomatologicznych (np. wykańczać wypełnienia amalgamatowe u dzieci i młodzieży),

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna może podjąć pracę w:

 • publicznych i prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych,
 • towarzystwach i instytucjach na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej.

zawód: higienistka stomatologiczna 325102
kwalifikacje:
Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA