HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIS KIERUNKU

Higienistka stomatologiczna jest osobą znaną przede wszystkim ze szkoły. Pod lekarskim nadzorem prowadzi ona działalność higieniczno-profilaktyczną. Podstawową umiejętnością i głównym zadaniem jej jest profilaktyka ortodontyczna, periodontologiczna, onkologiczna i stomatologiczna, a także określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów.

Rolą tej osoby jest uświadamianie o tym, jak powinno się dbać o higienę jamy ustnej. Mimo że zawód higienistki stomatologicznej wykonywany jest w Polsce od wielu lat, to dopiero od 2011 roku wydano zalecenie, według którego w każdym gabinecie dentystycznym powinna pracować higienistka lub asystentka stomatologiczna (uprawnienia higienistki są bardziej rozległe).

Głównymi cechami higienistki powinna być duża empatia oraz cierpliwość. Bardzo ważna jest także komunikatywność oraz opanowanie. Musi lubić pracę z ludźmi, a także mieć podstawowe kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dziećmi.

Higienistka stomatologiczna to kierunek nie tylko przyszłościowy, to także kurs o zasięgu międzynarodowym. Po ukończeniu go będzie można znaleźć pracę poza granicami Polski, także w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nimi. Dyplom zawodowy na poziomie technika wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uprawnia do wykonywania zawodu.

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna zdobędzie umiejętności:

 • asystowania w trakcie zabiegów ortodontycznych,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej (sprawdzanie czystości, rozmowy w przedszkolach i szkołach),
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych (lakowanie, piaskowanie, lakierowanie, skaling zębów i polerowanie) na zlecenie, a także pod nadzorem lekarza stomatologa,
 • asystowania w trakcie zabiegów stomatologicznych (wykańczanie wypełnienia amalgamatowego u dzieci i młodzieży),

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • klinikach i poradniach dentystycznych,
 • gabinetach pomocy przedlekarskiej (w placówkach oświatowych) i profilaktyki zdrowotnej,
 • instytucjach i towarzystwach na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej.

 

zawód: higienistka stomatologiczna 325102
kwalifikacje:
Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

REKRUTACJA

 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 • Dowód osobisty do wglądu

TRYB NAUCZANIA:

STACJONARNY

CZAS TRWANIA:

2 LATA

UZYSKANY DOKUMENT:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA DRUKU MEN
ORAZ
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDANY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI

UZYSKANY TYTUŁ:

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA